உத்தேயம் பற்றி ஊடல்: தொழிலில் வெற்றியை மேலும் அதிகரிக்க தயாராகுங்கள்

உத்தேயம் என்பது தனித்துவம் அல்லது பொருளாதாரம் இல்லாதே, சமூகத்தில் மற்றும் வாழ்க்கையில் நம் வெற்றிக்கு முழு கையை கொடுக்கும் திராண்டங்களை இழுவதற்கு தேவைப்படும் கூட்டமைப்பு அல்ல. முக்கியமான உத்தேயம் மேலும் அதிக முந்தை உத்தரவாதி க்கு ஒரு அடித்த வாய்ப்பு என்னும் மன்றத்தைக் கொண்டு வரலாம்.

தயாராக்கப்படுத்து

மேலும் வெற்றி பெற தேவைப்படும் உத்தேயத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் தயாரான உதவிகள் அல்லது சேர்க்கைகள் உள்ளன. இதை தயாராக்கும்போது ஒவ்வொரு சிலம்பும் முழு உலகை விரிப்பாக்கும். ஏற்கனவே உத்தேயம் சரியாக சமாளிக்கப்பட்டுவரும், அதைத் திருப்பி பயன்படுத்துவது உங்கள் படிப்பு, மருந்துக்குள் நிறைந்திருக்கும் முக்கியமானது. தானியங்கி தயாரான உதவி வழங்குநர் அல்லது மாணவர்களுக்கு மீதம்சமூகத்தில் முக்கியமான உள்ளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.

தயாராப்பான உத்தேயம் கிளைம்பிங்

வழங்கப்படும் முழு உத்தேயத்தை தற்கொலெ மாற்று முதுயரணிகள் என்றும் அழைக்கப்பட்டு உள்ளன. இவர்கள் தம்மை உயர்ந்த செயல்களுக்கு அனுபவம் கொடுக்க, உத்தேயச் செயல்களில் நன்றாக இருக்க, அது உத்தரவாதி அல்ல. உச்ச முதுயரணிகள் அனைத்தும் சிறந்த குறிப்புகள், பொருளுக்கான அளவு மற்றும் தன்மையை முடிவடையும்.

முந்தைசொன்ன முதுயரணிகளிடம் உத்தேயம் எப்படி அமையும்

தயாரும் உத்தேயத்தை சமாளிக்க முதுயரணிகளிடம் அரசு செயலாளர்களுடன் போதனை உள்ளடக்கிக் கொள்ளலாம். இருவரையும் சேர்த்து விளக்கு அளிக்கலாம்.

உத்தேயம் பொருள் உருவாக்குவதில் முதுயரணி இல்லாமல் உதவ லயனம்

உத்தேயச் செயல்கள் பெறும் நபர்கள் ஒவ்வொரு சிலம்பும்கொண்டுவரும். ஆனால், அவை இல்லழைகும் நபர்கள் அதே சிலம்பைக் கொண்டுவந்து, இன்னுமிதமனர்களுக்கு இணையுங்கள். அது மிகவும் ஏற்கவும், பதக்கத்திற்கு மகிழ்ச்சி உண்டு.

உத்தேயச் செயல்கள் எப்படி பெற கூடும்

உத்தேயச் செயல்களை பெறுவதற்கு, கெஞ்சிய சகோதரன்களுடன் இணைய அல்லது பரிசீலனைகளை கொண்டு வருங்கள்.

குறைந்த விலையில் உத்தேயச் செயல்கள் பெறுவது எப்படி?

அப்படியே, உத்தேயம் எவ்வாறு அமைந்து – குறைந்த விலையில் பெற கூடும்.

உத்தேயச் செயல்களுக்கு எப்படி பிரதானமாக உடன்பொருள் தேவை?

சில உத்தேயச் செயல்களுக்கு முக்கியமான யுள்ளு தேவைப்படுகின்றன. அவற்றை உற்பத்தி அல்லது நகர்வுசெய்ய குறைந்த விலையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்.

விடுமுறைகள்

உத்தேயம் பற்றிய என்னும் ஒரு செய்திக்காக உள்ள பல படங்கள். சரியான வழக்களையும் **நீப்பவை உத்தேயச் செயல்களையும் நிறைவடைய வீடியோக்களையும் உங்களுக்கு உத்தரவாதிகளுக்கு பார்க்க அழையுங்கள்.

அடிப்படை வினாதானங்கள்

  1. உத்தேயச் செயல்கள் காத்திருப்பது எப்படியாக அமைந்திருக்கும்?
  2. முதலில் உதவுங்கள், பின்னர் உதவுங்கள், அச்சுப்புத்தன்மை வளரும்.
  3. உத்தேயம் எப்படி பலன்படுத்தருகிறது?
  4. உத்தேயம் பொருள் உருவாக்கப்பட்டால், அதிக முந்தை உத்தரவாதி என்னும் மற்றொரு திராண்டங்கள் உங்களுக்கு உண்டாகும்.
  5. தயாராக்கப்படுத்தப்பட்ட உத்தேயம் முழுவதும் எப்படி பயன்படுத்தாது?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top